เข้าสู่ระบบ


รหัสผู้ใช้งาน :


รหัสผ่าน :
หมายเหตุ   รหัสผู้ใช้งาน คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก) และรหัสผ่าน คือ วันเดือนปีเกิด (8 หลัก)

กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร. 02-281-8621     โทรภายใน 609 , 610


เอกสารประกอบ (ปี 67)


เอกสารประกอบ (ปี 66)


บันทึกการประชุม (ปี 66)

- คำแนะนำการใช้ระบบรายงานและประเมินความเข้มแข็งฯ ปี 67


- คำแนะนำการใช้ระบบประเมินความเข้มแข็ง


- แนะนำการใช้ระบบประเมินความเข้มแข็งฯ (25 ก.ค. 66)

- แบบรายงานและประเมินความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 67 (ฉบับปรับปรุง 6 ก.พ. 67)


- แบบประเมินความเข้มแข็งสหกรณ์


ผลการจัดชั้นความเข้มแข็งฯ ประจำปีงบฯ 66 (ปี 66)

- แบบรายงานและประเมินความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร ปี 67 (ฉบับปรับปรุง 6 ก.พ. 67)


- แบบประเมินความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร


- ผลการจัดชั้นความเข้มแข็งฯ ประจำปีงบฯ 66 (ฉบับปรับปรุง)

- จำนวนเป้าหมายการประเมินความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 67


- รายชื่อเป้าหมายสหกรณ์ประเมินความเข้มแข็งฯ ประจำปี 2567 (ฐานข้อมูล ณ 1 ม.ค. 2566)


- รายชื่อเป้าหมายกลุ่มเกษตรกรประเมินความเข้มแข็งฯ ประจำปี 2567 (ฐานข้อมูล ณ 1 ม.ค. 2566)


- คู่มือค้นหารายชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามปีบัญชี